Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ICTTV.ONLINE

(ONDERDEEL VAN JEROEN SMITS PRODUKTIES)

ALGEMEEN

ICTTV.online, nader mogelijk te noemen; HET PLATFORM, is onderdeel van Jeroen Smits Produkties BV. Overeenkomsten in de breedste zin des woords worden aangegaan met Jeroen Smits Produkties die als producent van de content en beheerder van het platform zal fungeren. Onderstaande bepalingen zijn dan ook in samenwerking met Jeroen Smits Produkties opgesteld. Deze algemene voorwaarden gelden voor het platform ICTTV.online

DEFINITIES

Opdrachtnemer; ICTTV.online het platform i.c.m Jeroen Smits Produkties

Opdrachtgever; Alle participanten die binnen het platform participeren in de breedste zin des woords en die middels een participatieovereenkomst een samenwerking met ICTTV. Online zijn aangegaan.

KANAAL INFORMATIE ICTTV.online

ICTTV.online is het platform voor en door ondernemers binnen de ICT en Telecombranche.

Het kanaal / platform is opgebouwd uit videocontent en wordt vanuit de produktie van deze content gefinancierd. ICTTV.online is een commercieel platform met oog voor transparante onderzoeken, meningen en bevindingen. Binnen het kanaal en de ( mogelijke ) app zijn tal van innoverende digitale toepassingen doorgevoerd die bijdrage aan een hogere conversie van verkoop voor adverteerders en participanten. Deze digitale innovaties zijn alleen te gebruiken in combinatie met een plaatsing van de videocontent binnen het platform. Mocht de content van opdrachtgever niet meer op het platform zichtbaar zijn om welke reden dan ook, dan zal de digitale functionaliteit ook niet meer gebruikt kunnen worden door de adverteerder. 

Het platform streeft er naar rond de 20 afleveringen per jaar van ICTTV.online te plaatsen op het platform. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleent. Het platform kent een aantal vaste rubrieken en categorieën binnen het platform. Binnen de categorie Afleveringen zullen alle afleveringen die reeds zijn geplaatst, terug te vinden zijn. Overige categorien betreffen onder andere Vacatures, Bedrijfsimpressies, Innovaties, Productinformatie en Specialisme. Deze content die niet wordt geplaatst als aflevering, zal tegen betaling zichtbaar blijven. Bij het aangaan van deze participatie is voor minimaal een jaar, na plaatsing, een plek op het platform gewaarborgd binnen de daarvoor gestelde categorien. Daarna zal het alleen middels een abonnement zichtbaar blijven. Abonnementen worden afgesloten tegen betaling per jaar en worden stilzwijgend verlengt tegen hetzelfde tarief tot wederopzegging. 

Het online kanaal van ICTTV.online kent een gegeven dat kijkers de mogelijkheid hebben zich te moeten registreren om bepaalde content te kunnen zien. Een deel van de content is vrij toegankelijk een ander deel zou dat niet kunnen zijn. Bij registratie zal de geregistreerde kijker een profiel moeten aanmaken. Hierin geeft de gebruiker aan waarin hij of zij geïnteresseerd is. Hiermee kan de adverteerder van het onlinekanaal zijn of haar doelgroep direct aanspreken en of activeren. Participanten verkrijgen gedurende de samenwerking per maand de statistieken van bezoeken op het platform en kijkers van de content. De gegevens die door Opdrachtnemer worden gedeeld zullen aan de privacywetgeving moeten voldoen.

INFORMATIE PLATFORM

De doelstelling van ICTTV.online is het informeren van de zakelijke & particulieren markt. Hieronder vallen onder andere nieuwe diensten, leveranciers en fabrikanten. We laten u de nieuwste trends binnen de ICT wereld zien, geven u het laatste nieuws omtrent beurzen en activiteiten en bezoeken bijzondere ondernemers in binnen als ook het buitenland. Door het gebruik van digitale call to action buttons binnen de content die op het platform zichtbaar is, zal de consument, eindgebruiker in een klik de juiste informatie kunnen verkrijgen en of tot koop overgaan.

Het platform biedt daarbij een aparte benoemde categorie Vacatures. Binnen deze categorie zullen de beschikbare vacatures middels videocontent worden gepresenteerd.

TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdrachtnemer en op alle leveringen en diensten die door Opdrachtnemer worden verricht, alsmede op alle overeenkomsten, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alle activiteiten en alle Producten van Opdrachtnemer of derde partijen optredend als vertegenwoordiger van Opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing ten aanzien van door Opdrachtgever gemachtigde derden, waaronder een Mediabureau. 

1.2 Partijen kunnen alleen schriftelijk overeenkomen dat van deze Algemene Voorwaarden kan of zal worden afgeweken. Op de overeenkomsten is louter Nederlands recht van toepassing.

1.3 Opdrachtnemer verwerpt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien zij algemene voorwaarden hanteert en/of deze aan Opdrachtnemer toezendt en/of verklaart dat deze op een overeenkomst met Opdrachtnemer van toepassing zijn.

1.4 Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Partijen gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van Partijen het dichtst benadert.

OVEREENKOMSTEN

1.1 Aanvragen voor offertes en aanbiedingen door Opdrachtnemer zijn niet bindend. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

1.2 Indien een Persoon namens of voor rekening van Opdrachtgever een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer, verklaart hij door ondertekening of mondelinge verstrekking van de opdracht daartoe bevoegd te zijn. Deze Persoon is naast Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

1.3 Een Deelnameovereenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de Deelnametoekenning door beide partijen. Deze bepaling geldt voorts voor alle andere tussen Partijen te sluiten overeenkomsten, lidmaatschappen en of abonnementen. De inhoud van de overeenkomst tot deelname is uitsluitend neergelegd in de schriftelijke participatieovereenkomst, Contract, lidmaatschap en of abonnement 

1.4 Indien een overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan zonder dat schriftelijke bevestiging of ondertekening plaatsvindt, wordt de inhoud van deze overeenkomst geacht volledig te zijn vervat in de offerte van Opdrachtnemer. Geldend voor alle mogelijke manieren van samenwerken en het leveren van diensten binnen Jeroen Smits Produkties en haar produkten en diensten.

1.5 Indien Partijen de participatieovereenkomst of offerte of enige andere schriftelijke overeenkomst wensen te wijzigen of aan te vullen, dient dit door partijen schriftelijk te worden vastgelegd, waarbij de ingangsdatum van de wijziging of aanvulling daarbij uitdrukkelijk zal worden vermeld. Eventuele bepalingen en of geschreven teksten die zelfstandig na ondertekening door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer zijn toegevoegd, dienen in alle gevallen te worden voorzien van een handtekening onder deze toegevoegde teksten door beider partijen. Op eventuele toezeggingen en beloften in mails die betrekkingen hebben op alle overeenkomsten in de breedste zin van het woord, en mogen worden aangemerkt als inhoudelijke verandering van de opdracht zoals omschreven binnen de opgemaakte overeenkomsten, kunnen zonder bevestiging aan elkaar van deze toezeggingen, geen rechten worden ontleent.

1.6 Opdrachtgever is gehouden de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer. Het niet willen inplannen van eventuele opnamedagen door opdrachtgever stelt de verplichting van betalen niet uit.

MEERWERK

1.1 Een opdracht tot meerwerk dient door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden verstrekt. Niet anders dan na schriftelijk akkoord van Opdrachtnemer komt een overeenkomst tot meerwerk tot stand. 

1.2 Indien Opdrachtnemer een (mondelinge) opdracht ontvangt van Opdrachtgever of een medewerker of vertegenwoordiger van Opdrachtgever aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en Opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en tarieven. 

1.3 Opdrachtgever is gehouden betaling(en) van meerwerk te voldoen zodra dit meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht en geleverd

INSCHAKELING DERDE

1.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan enige rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of af te staan.

1.2 Slechts in het kader van de totstandbrenging van overeenkomsten met Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd derden, zoals een Mediabureau, in te schakelen. Het Mediabureau treedt te allen tijde op in naam en voor rekening van Opdrachtgever.

1.3 Opdrachtnemer kan met een Mediabureau overeenkomen dat een bureaucommissie toegekend wordt van maximaal 5% van het totaalbedrag van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Tussen Opdrachtnemer en het Mediabureau zullen hierover nadere afspraken gemaakt worden. Indien geen (voorafgaande) afspraken zijn gemaakt, is Opdrachtnemer niet gehouden om tot betaling van enige commissie over te gaan. 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van grove opzet dan wel roekeloosheid van Opdrachtnemer. Geldend voor alle mogelijke vormen van overeenkomsten binnen de Jeroen Smits Produkties BV en haar onderhevige werkmaatschappijen, producten en diensten.

1.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht is overeengekomen.

1.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

1.5 Opdrachtgever is in geval van schade of dreiging van schade gehouden om alle mogelijke en redelijke schade beperkende maatregelen te nemen. 

1.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of die het gevolg is van enig ander handelen of nalaten van Opdrachtgever.

1.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Opdrachtgever aangeleverd materiaal van welke aard dan ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden.

TARIEVEN

1.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw en omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Een eventueel verschuldigde bureaucommissie is echter alreeds bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

1.2 De vastgestelde prijzen zoals overeengekomen in de participatieovereenkomst, zijn bindend. Opdrachtnemer is vrij haar prijzen en tarieven verhogen. Opdrachtnemer zal een eventuele verhoging van prijzen of tarieven ten minste drie maanden van tevoren aankondigen. Mocht deze aangekondigde verhoging een verhoging van meer dan 20% bedragen, dan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

PARTICIPATIEVOORWAARDEN (OPDRACHTGEVER VS OPDRACHTNEMER)

  1. Na ondertekening van de participatieovereenkomst zal in overleg een opnamedag worden vastgesteld voor opname van de content. Hieraan voorafgaand zal de redactie van ICTTV.online contact opnemen met u of een projectbegeleider vanuit uw organsiatie. De redactie zal telefonisch een kort script met u doornemen voor alle afgenome content. Dit script is leidraad voor voice-over, interview en/of presentator. Dit script is een vertaalslag van het geen u wenst te communiceren. Uiteraard is de redactie tevens uw adviseur van het inhoudelijke deel. Zij zal er voor zorgen dat het geen u wenst te communiceren ook daadwerkelijk past binnen de door u gereserveerde minuten en lengte van de items.
  2. Onze cameraploeg heeft gemiddeld drie tot vier uur nodig om de opnames te maken, gebaseerd op één locatie binnen Nederland. Eventuele meerdere items, tips of andere content die is afgenomen door opdrachtgever zullen bij voorkeur op dezelfde dag worden opgenomen. Uiteraard zal een opnamedag dan een groter aantal aan uren in beslag nemen.
  3. Na de opnames worden de gemaakte beelden gemonteerd en ontvangt u hiervan een preview middels een ‘verborgen link’ (indien noodzakelijk, kunnen er éénmalig aanpassingen door u worden gedaan). Videocontent die opdrachtnemer produceert voor opdrachtgever zal nimmer worden geplaatst op het platform zonder (mail)akkoord van opdrachtgever. Het niet accorderen zal opdrachtgever echter niet ontslaan van de betalingsverplichting die in deze overeenkomst van opdracht is opgenomen.
  4. Na goedkeuring van de content zal deze per direct worden geplaatst binnen het platform in de met u gecommuniceerde aflevering alsmede de genoemde en benoemde categorieën van ICTTV.Online. Bij plaatsing van de content binnen de categorieën zal de duur van de standaard overeenkomst waarbinnen de content zichtbaar is ( lees 12 maanden ) in gaan. Echter kunnen wij deze content pas plaatsen nadat de factuur betreffende deze productie in zijn geheel is voldaan. Zie hiervoor afspraken financieel.
  5. Opdrachtgever zal de link van de gehele aflevering die online wordt geplaatst ontvangen wanneer Opdrachtnemer deze video upload. Hiermee kan de Opdrachtgever de link van de uitzending naast zijn eigen deel die onderdeel is van de totale uitzending, plaatsen op en binnen zijn of haar Social Media. Dit geldt ook voor de overige content die los geleverd wordt binnen de gemaakte afspraken van levering.
  6. Opdrachtgever zal zelf aangeven in welke categorieën hij of zij de content van hem of haar getoond wil hebben. Hierin zit in principe geen maximum maar moet wel een relevantie hebben. Het is dus geen onbeperkte vrijbrief. Bij deze keus zal de content, lees het item van opdrachtgever, zichtbaar zijn voor de bezoeker van het platform binnen de genoemde categorieën.
  7. Opdrachtgever krijgt per maand dat de content zichtbaar op het platform te zien is de statistieken van het bereik.
  8. Opdrachtgever zal een embed code ontvangen van de content die geplaatst is op het platform. Deze embed code kan opdrachtgever zelf plaatsen binnen zijn sociale mediakanalen of website. De content speelt echter altijd middels het platform af. Binnen deze embed code zijn de vier digitale buttons opgenomen en verwijzen gedurende de overeenkomst naar vier landingspages. De embed code betreft louter en alleen het item van opdrachtgever en niet de gehele uitzending. Het verkrijgen van een MP4 van de content kan bij afkoop van de rechten. Hiermee koopt Opdrachtgever als het ware de rechten af. Dit kan pas na afloop van de eerste contractduur van 12 maanden.
  9. De vier genoemde digitale buttons moeten door Opdrachtnemer worden verwezen. Echter kan dit alleen wanneer Opdrachtgever tijdig aangeeft waar deze landingspages op moeten uitkomen. Het niet aanleveren van deze landingspages geeft Opdrachtnemer de vrijheid deze zelf in te richten en te verwijzen. Voor de gehele opvolging van de verwijzing is Opdrachtgever geheel zelf verantwoordelijk. Deze vier kunnen niet worden aangepast gedurende de lopende overeenkomst. Drie van de vier zijn vast ingevuld met locator en omschrijving dienst, product, bedrijf of vacature. De derde verwijst naar de commerciële bedrijfsfilm van opdrachtgever op het platform.

FINANCIËLE AFSPRAKEN

Door de participatieovereenkomst te ondertekenen, gaat u een samenwerking aan met ICTTV.online Zowel wij als Opdrachtnemer als u als Opdrachtgever hebben een belang om deze samenwerking uit te bouwen en dusdanig te laten verlopen dat beide partijen hier een goed gevoel aan overhouden. Wij hebben u met deze participatie een unieke kans geboden. Betaling geschiedt uiterlijk 3 dagen na goedkeuring van de content en voor plaatsing van de content op het platform.

Bij aangaan van de participatieovereenkomst zal u binnen 7 dagen een factuur ontvangen voor het geen overeen gekomen is.

Bij eventuele uitbreiding van deze participatie middels een mailakkoord of anderszins, later dan na retour zenden van de overeenkomst, zal een aparte factuur worden verzonden. 

DUUR OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van twaalf maanden na plaatsen van de content binnen het platform. Bij verlenging volgt een abonnementsovereenkomst die later zal worden ondertekend en apart zal worden gefactureerd. De overeengekomen van twaalf maanden gaan in op de dag dat Opdrachtnemer de content heeft geplaatst binnen de door Opdrachtgever aangegeven categorieën en deze een embed code heeft ontvangen per mail van alle genoemde content binnen het pakket zoals uitgeschreven in de participatieovereenkomst. Niet betalen van de factuur maakt niet dat er rechten bestaan deze overeenkomst op te zeggen. Deze overeenkomst is na ondertekening opzegbaar tegen 50% van de totale kosten. Opzegging moet binnen 14 dagen na ondertekening en altijd voor opnamedag geschiedden per mail of aangetekend schrijven. Na opnames is alleen nog tegen 100% van de totale overeenkomst in waarde te annuleren. Opdrachtnemer heeft in deze alle kosten reeds gemaakt. Opdrachtnemer zal de producties van de content dan ook afronden en leveren.

ABONNEMENT

De overeenkomst zal na 12 maanden eindigen. De content van de bedrijfsfilm, de vacaturevideo of overige nader te plaatsen en te benoemen content wordt in deze bedoeld. Afleveringen en dus de specialistenvideo zal wel blijven staan op het platform.

Het doorplaatsen van overige content op het platform, en dus behoud van de digitale buttons, kan alleen wanneer een abonnement wordt aangegaan met opdrachtnemer. Opdrachtgever zal hiervoor een nieuwe overeenkomst ondertekenen voor de duur van minimaal 12 maanden met stilzwijgende verlenging tot wederopzegging.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

1.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Opdrachtnemer danwel haar leverancier(s), berusten bij Opdrachtnemer respectievelijk haar leverancier(s). Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen. 

1.2 Indien enige intellectuele eigendomsrechten, portretrechten hieronder begrepen, van Opdrachtgever onderdeel van het Product uitmaken, dan verleent Opdrachtgever een eeuwigdurende, exclusieve, niet overdraagbare gebruikslicentie aan Opdrachtnemer. 

1.3 Opdrachtnemer blijft onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten, bevoegd om het betreffende Product voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken. Opdrachtgever erkent het recht van Opdrachtnemer om de productie op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de portfolio van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal geen beroep op enig intellectueel eigendomsrecht doen

1.4 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van de productie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

GEHEIMHOUDING

1.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.

1.2 Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

OPSCHORTING BEEINDIGING

1.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om haar uitvoering, waaronder begrepen de nakoming van haar betalingsverplichtingen, of een gedeelte daarvan, op te schorten in geval van verzuim of voorzien verzuim van Opdrachtgever, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. 

1.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst om welke reden dan ook opschort, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is en zonder tot betaling van enige vergoeding aan Opdrachtgever gehouden te zijn.

1.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Ontbinding kan echter niet plaatsvinden voordat een deugdelijke en zo specifiek mogelijke schriftelijke ingebrekestelling is uitgebracht aan Opdrachtgever, behalve indien de wet voorschrijft dat ook zonder ingebrekestelling ontbonden kan worden. 

1.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of indien de onderneming van Opdrachtgever anderszins wordt geliquideerd of beëindigd. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Partijen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Alle mogelijke geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer een andere plaats kiest.